Zboží objednané v pracovní dny do 12:00 odešleme ještě tentýž den.

Reklamační řád

Reklamační řád

 

Tento řád poskytuje zákazníkovi informace o tom jak postupovat v případě reklamace zboží koupeného prostřednictvím zásilkového prodeje a firemních prodejen.

 

  1. OBECNÉ PODMÍNKY

Povinnost kupujícího

Kupujícímu se v jeho vlastním zájmu doporučuje, aby bezprostředně po dodání zboží toto prohlédl a bez zbytečných odkladů informoval prodejce o případných zjištěných závadách a to nejlépe na naše zákaznické centrum - telefon 604 255 131. Na výše uvedeném telefonu Vám v době od 09 – 17 hodin (Po – Pá) poradíme s vyřizováním veškerých reklamací v návaznosti na záruční i pozáruční servis

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu k obsluze a následovně se těmito informacemi důsledně řídit. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

Reklamační řízení může být zahájeno  pouze pokud zákazník předloží kompletní reklamovanou věc (pokud není dohodnuto jinak) a prokáže hodnověrným způsobem její zakoupení od společnosti (nejlépe nákupním dokladem. Reklamovaná věc musí být řádně vyčištěna, zbavena veškerých nečistot a hygienicky nezávadná. Společnost je oprávněna odmítnout zboží k reklamačnímu řízení pokud zákazník nesplní výše uvedené požadavky.

Reklamované zboží doporučujeme zasílat s vyplněným reklamačním listem (pokud je součástí), kde kupující uvede co nejvýstižněji popis závad a jejich projevů.

Povinnost prodávajícího

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

  1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PŘI POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU

Zákazník, který jako spotřebitel uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu na zboží použitím některého z prostředků komunikace na dálku (typicky zásilkový prodej), je oprávněn v souladu s § 53 občanského zákoníku od této odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží.

Zákazník nemůže odstoupit od smluv na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li zákazník jejich originální obal, na dodávku novin, periodik a časopisů.

Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník uplatnit na reklamačním středisku způsobem viz. odstavec IV. ad 4.

Náklady spojené s vrácením zboží nese v tomto případě zákazník.

 

III. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

Prodávající odpovídá zákazníkovi v souladu s § 616 občanského zákoníku za to, že zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

V případě, že zboží při převzetí zákazníkem nebude ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor z kupní smlouvou může zákazník uplatnit na adrese: BELLA NOVA, s.r.o., Lesnická 157, 397 01 Písek, telefon 739 377 130  Postup viz. odstavec IV. ad 4.

 

  1. UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem a vztahuje se na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládán dodací list, který může sloužit i jako záruční list, pokud tento není přibalený a námi potvrzený u zboží již od výrobce. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem při převzetí zboží. Pokud si zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Záruční podmínky

1) Délka záruky je 24 měsíců a začíná běžet dnem skutečného převzetí zboží kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku bude zákazníkovi vystaven nový dodací list. Případná další reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového dokladu.

2) Zakoupí-li zákazník od společnosti věc, která je již při prodeji označena jako použitá nebo u níž je zákazník seznámen se skutečností, že má vadu nebo vady, společnost neodpovídá za vady takové věci, odpovídající míře používání nebo opotřebení, které má věc při převzetí zákazníkem stejně jako za vady, na něž byl zákazník upozorněn. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. U věcí použitých společnost může záruční dobu po dohodě se zákazníkem zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců; tuto dobu uvede společnost v dokladu o prodeji věci.

3) Zákazník uplatňuje záruku zasláním na reklamační středisko. Za podmínek níže uvedených může zákazník uplatnit záruku též v síti našich firemních prodejen. Pokud uplatňuje záruku na prodejně bude mu opravené zboží doručeno zpět na tuto prodejnu.

___________________________________________________________________________

4) Zákazník doručí zboží bez dobírkové částky. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato. Zákazník doručí zboží prostřednictvím České pošty nebo jiné přepravní firmy řádně zabalené v původním obalu tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození během přepravy na adresu:

BELLA NOVA, s.r.o.

Lesnická 157

397 01 Písek

Do zásilky uveďte

- důvod reklamace

číslo účtu, na které máme poslat peníze. Peníze vracíme pouze na ověřený bankovní účet. Poštovní poukázkou peníze nezasíláme!

Před zasláním zásilky s reklamací nejprve zašlete foto závady na naši e-mailovou adresu hvezdickanova@gmail.com. U některých výrobků není fyzické zaslání potřeba a jsme schopni reklamaci vyřešit pomocí fota závady a výrobních čísel. Jedná se především o bazény, bazénové příslušenství, filtrace, nafukovací postele a některé hračky.

Před reklamací důkladně prostudujte návod k použití či případně problém nejprve konzultujte s naším zákaznickým centrem na telefonu 604 255 131.

Záruční reklamaci vyřídíme co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů.

___________________________________________________________________________

5) Jakmile reklamace bude vyřízena, servisní středisko zboží zašle kupujícímu zpět prostřednictvím některé přepravní služby. V případě oprávněnosti reklamace a jejího vyřizování samotným prodejcem hradí dopravné zpět zákazníkovi prodejce. Pokud je opravené zaslané zboží vráceno prodejci přepravcem zpět jako nevyzvednuté, popř. nebude vyzvednuto na prodejně, bude na náklady zákazníka uskladněno. Zákazník je povinen nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava zboží měla být provedena, se spojit se servisním střediskem prodejce, popř. s příslušnou prodejnou, a opravené zboží v této lhůtě též vyzvednout. Neučiní-li tak, je povinen v souladu s § 656 Občanského zákoníku zaplatit prodejci poplatek za uskladnění, když tento je ve výši 400 Kč/ks za každý započatý měsíc skladování počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zákazník byl povinen si opravené zboží vyzvednout. Ve chvíli kdy doba skladování přesáhne 6 měsíců je prodejce oprávněn výrobek prodat a výtěžek z prodeje započíst na úhradu dlužné částky za skladování.

6) Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:  

  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu
  • poškozením zboží živly
  • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce
  • poškozením zboží zapojením do sítě neodpovídající příslušné normě ČSN

U nabíjecích článků a baterií (pokud jsou součástí výrobku) je třeba brát ohled na jejich opotřebení způsobené běžným popř. nesprávným užíváním.

7) Na pozáruční opravy se vztahuje zákonná záruční doba podle občanského zákoníku, na závadu, která se projevila při opravě.

 

  1. REKLAMACE POŠKOZENÉ ZÁSILKY

Věnujte při přebírání zboží velkou pozornost stavu balíku! Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nese přepravce. Pokud zjistíte poškození balíku nebo zjevné poškození zboží sepište o tom s přepravcem zápis popř. uveďte do zápisu o převzetí: PŘEVZATO S VÝHRADOU. Skryté vady způsobené přepravou (zjištěné až po vybalení balíku) doporučujeme uplatnit nejpozději do 2 dnů ode dne doručení.

 

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 1.10. 2019 a ruší všechna předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruky zboží. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.